Prawo cywilne

      Należy się zgodzić z tym, że dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i każdego z nas fundamentalne znaczenie ma m.in. obowiązujący system prawa cywilnego, na który składają się normy regulujące stosunki majątkowe i niemajątkowe określające zarówno przysługujące nam uprawnienia, jak i obowiązki wobec innych.

      To oczywiście bardzo skomplikowany i złożony system rozmaitych przepisów mających swoje źródła zarówno w prawie krajowym, jak i – o czym nie należy zapominać – w prawie europejskim, z którym normy prawa krajowego muszą być zgodne. Jeśli do tego dodać rygorystyczne reguły określające zasady postępowania przed sądami, które określają to co może, a nade wszystko, co powinien uczynić obywatel dochodzący swoich praw, to oczywistym jawi się konieczność korzystania z rzetelnej i profesjonalnej pomocy prawnej.

      Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z różnorodnych działów prawa cywilnego, w tym zwłaszcza prawa rzeczowego – spraw dotyczących szeroko rozumianej własności: jej nabycia, przeniesienia bądź utraty-np. przez zasiedzenie; ochrony własności, spraw wynikających ze współwłasności, użytkowania lub ustanowionych służebności; prawa zobowiązań – zwłaszcza spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań i obroną przed takimi roszczeniami zarówno w odniesieniu do szkód na mieniu jak i na osobie – materialnych jak i niematerialnych, wynikających z naruszenia dóbr osobistych (zwłaszcza dotyczących wypadków komunikacyjnych oraz błędów medycznych), czy wreszcie prawa spadkowego – powołania do spadku poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe (zapis windykacyjny), działu spadku oraz rozliczeń związanych ze spadkiem a wynikających np. z darowizn, zapisów, zachowku, dokonanych nakładów czy długów spadkowych.

      Adwokaci z Naszej Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach sprawach cywilnych (podział majątku, odwołanie darowizny, zniesienie współwłasności, powództwa o zapłatę w tym sprawy odszkodowawcze). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie powyższego katalogu spraw.